Συμβουλευτική Ψυχολογία

Μας ενδιαφέρει η ψυχολογία του μαθητή. Δεν πρέπει να πηγαίνει στο σχολείο και πολύ περισσότερο στις εξετάσεις μαζί με τον χειρότερο εχθρό του, το άγχος. 

Ο μαθητής δεν είναι "πελάτης", είναι ένα παιδί με το χαρακτήρακαι τις ευαισθησίες του. 

Ενθαρρύνεται να αποκτήσει συγκεκριμένουςστόχους
και να εστιάσει την προσοχή του σε αυτούς.
 

Επιδίωξή μας είναι να εξαχθεί από τον καθένα το καλύτερο
που έχει να δώσει στη διαδικασία 
των εξετάσεων.

 

Θέλοντας να στηρίξουμε περισσότερο αυτή τη φιλοσοφία μας, δημιουργήσαμε τη θέση του υπεύθυνου επικοινωνίας-συμβούλου του φροντιστηρίου μας.

 


 Η Συμβουλευτική χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση ή τη λύση συγκεκριμένων προβλημάτων, όπως η λήψη αποφάσεων, η αντιμετώπιση κρίσεων, η βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων, η επίλυση συγκρούσεων και η ανάπτυξη αυτογνωσίας. Επεξεργάζεται τα προβλήματα αυτά και διευκολύνει την επίλυση τους, βασισμένη σε μια σχέση αποδοχής, σεβασμού και εμπιστοσύνης. Εργάζεται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που εκτείνεται και στην εκπαίδευση, στη συμβουλευτική παιδιών, γονέων, κλπ.

 


 

Η ένταξή της συμβουλευτικής στο πλαίσιο του φροντιστηρίου μας θεωρείται απαραίτητη, καθώς ζητούμενο είναι η αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας. 

Έτσι, το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας μεταξύ του συμβούλου, των διδασκόντων και της διεύθυνσης του φροντιστηρίου συντελεί ώστε να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. 

Γνωρίζοντας ότι ο κάθε μαθητής αποτελεί μια ξεχωριστή προσωπικότητα, ο ρόλος του συμβούλου έχει επίκεντρο τον μαθητή, για αυτό και ο υπεύθυνος βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του. 

Αυτό επιτυγχάνεται με τις κυκλικές συναντήσεις με κάθε μαθητή, ώστε μέσα από τη συζήτηση μαζί του να χτίζεται η εμπιστοσύνη και να ενισχύεται η αυτοεκτίμησή του. Ο εντοπισμός των τυχόν προβλημάτων, που μπορεί να υπάρξουν κατά τη διαδικασία της φοίτησής του, γίνεται με τη συνεχή παρακολούθηση της επίδοσης του. Οι λύσεις και οργάνωση τρόπων για την αντιμετώπισή τους, όπως η κατάρτιση προγράμματος διαβάσματος, προτείνονται πάντα εξατομικευμένα για κάθε μαθητή, ώστε να νιώθει οικείο το περιβάλλον και να συνεργάζεται με το καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Κύριο μέλημα του συμβούλου είναι να παρεμβαίνει εγκαίρως σε περίπτωση που παρατηρηθεί πτώση της επίδοσης του μαθητή. Για αυτό κρίνεται σκόπιμη η συνεχής ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών, ο σεβασμός στις δεξιότητες και στις επιθυμίες τους και η ενθάρρυνσή τους στην προσπάθειά τους για προσωπική βελτίωση και ανάπτυξη. 

Από το πλαίσιο της συστημικής μας προσέγγισης, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η επικοινωνία με τους γονείς, ώστε να αποτελούν και εκείνοι με τη σειρά τους φορείς στήριξης και αρωγής των μαθητών σε αυτήν την πορεία τους.

Αρχική Συμβουλευτική Ψυχολογία